นางสาวบุหงา เสมจิตร์

นางสาวบุหงา  เสมจิตร์
นางสาวบุหงา เสมจิตร์ เลขที่ 18 หมู่ที่ 7 ป.บัณฑิตรุ่นที่ 13

สุขสันต์วันวาเลนไทน์

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผู้นำนวัตกรรมการศึกษา

การเรียนการสอน
ผู้นำนวัตกรรมการศึกษา

ผู้นำนวัตกรรมการศึกษา ความมุ่งมั่นตลอด 20 ปีของโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ และความมุ่งมั่นจากผู้บริหาร ทำให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เป็นทั้งโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนแกนนำ และโรงเรียนต้นแบบ เพื่อนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้และประยุกต์ให้เข้ากับบริบทสังคมไทย และที่สำคัญเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไทย
 • พ.ศ. 2542 – โรงเรียนนำร่องในโครงการวิจัยนวัตกรรมการศึกษาตามแนวคิด “เรกจิโอ เอมิเลีย” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2545 - โรงเรียนแกนนำในโครงการวิจัย “หลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนารูปแบบการคิด ในระดับการศึกษาปฐมวัย”
  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.2547 – โรงเรียนแกนนำในโครงการวิจัยเรื่อง
  “กระบวนการคิด” โดย สภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2548 – โรงเรียนนำร่อง หัวข้อ “สมองกับการเรียนรู้”
  (Brain-Based Learning : BBL) กับสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
 • พ.ศ. 2550 - โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ด้วยระดับดีมากในทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
จากการนำแนวคิด การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย การผสมผสานอย่างกลมกลืน โรงเรียนจึงได้รับการยกย่องให้เป็น ผู้นำทางการศึกษา มีสถาบันทางการศึกษามากมายรวมถึง มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏต่างๆ ได้นำนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมาศึกษา ดูงานจากโรงเรียนของเรา

  

การที่โรงเรียนได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เป็นแกนนำในนวัตกรรมการศึกษาต่างๆ นั้น ทำให้ในปัจจุบันโรงเรียน สามารถนำนวัตกรรมที่ทันสมัยการผสมผสานกับบริบท สังคมและวัฒนธรรมของไทยอย่างกลมกลืน โรงเรียนจึงได้รับการยกย่องให้เป็น “ผู้นำทางการศึกษา” เป็นที่ยอมรับ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงานของนิสิต นักศึกษา สถาบันทางการศึกษา นักวิชาการและนักการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย

หนังสือรับรองมาตราฐานอาหารปลอดภัย และผลจากการได้เป็นโรงเรียนนำร่อง ทำให้โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสุขของเด็กและคุณครูที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน โรงเรียนจึงยึดหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย เข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมชุมชน และความเป็นไทยเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในทุก ๆ ด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น